Misija i Vizija

Misija

Snabdevanje korisnika sanitetskim i drugim specijalnim vozilima u skladu sa njihovim željama i potrebama.

Vizija

Stalnim razvojem i povećanjem kapaciteta u skladu sa najstrožijim tehničkim zahtevima, želimo da postanemo referentni lider u distribuciji sanitetskih i drugih specijalnih vozila koja zadovoljavaju najstrožije standarde po kvalitetu, funkcionalnosti i bezbednosti.

Izjava o politici kvaliteta

Zaposleni i drugi angažovani saradnici u MARKONIS -u obavezuju se na kontinualnu primenu i poboljšavanje učinka Sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda:

SRPS ISO 9001:2008

Ova Politika obuhvata osnovna načela i usmerenja ka postizanju strateških ciljeva našeg poslovanja:

 •     Ispunjenje zahteva korisnika je naš osnovni interes.
 •     Ocena korisnika je merilo našeg rada, a njegovo zadovoljstvo – naš najveći cilj.
 •     Održavanje dobrih odnosa sa isporučiocima roba i usluga je osnova stabilnosti poslovanja.
 •     Uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije kao osnove za prenošenje informacija i unapređivanje svesti zaposlenih o značaju primene Sistema menadžmenta kvalitetom.
 •     Uvažavanje individualnih vrednosti zaposlenih i podizanje njihove kompetentnosti za postizanja što boljih rezultata u radu.
 •     Obezbeđenje dobrog životnog standarda zaposlenih.
 •     Očuvanje i poboljšavanje bezbednosti i zdravlja na radnim mestima i u radnoj okolini.
 •     Preduzimanje mera u smanjivanju rizika od povređivanja i profesionalnih oboljenja na radu.
 •     Korišćenje sirovina, materijala i drugih resursa na racionalan i bezbedan način.
 •     Poštovanje zakona, tehničkih propisa i standarda pri radu.
 •     Aktivna saradnja sa društvenom zajednicom u cilju očuvanja radne i životne sredine.
 •     Učešće u aktivnostima poslovnih partnera i društvene zajednice čiji je cilj podsticanje društveno odgovornog ponašanja i podizanje kvaliteta života građana.

Ova Politika je javno dostupna i obaveza je zaposlenih u Organizaciji da je sprovode.

Niš, Septembar 2012. godine

Direktor Goran Mitić